Color Scrolling

பசுமையை காப்பதே அவசரக் கடமை!****** *சுற்றுச்சூழலை புதுப்பிப்போம்.!******மரம்வளர்ப்போம்! மானுடம் காப்போம்!!GREEN COVER IS THE ONLY IMMUNITY AGAINST GLOBAL WARMING !

Scrolling

தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் தகவல்தளத்தில் நிருபராக இணைந்து (Free Lancer.ஆக) செய்திகளையும்,விளம்பரங்களையும் திரட்டவதற்கு ஆர்வமுள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும். E-mail : info@thagavalthalam.com, pasumai4u@gmail.com

Malay Rose Apple - Syzygium malaccense - IF U WANT ASK-9840077758


         
      A  delight to the eye in every respect, the Malay apple is much admired for the beauty of the tree, its flowers and its colorful, glistening fruits, without parallel in the family Myrtaceae. Botanically identified as Syzygium malaccense Merr. & Perry (syns. Eugenia malaccensis L., Jambos malaccensis DC.), this species has earned a few alternate English names including Malay rose-apple, mountain apple, water apple, and, unfortunately, Otaheite apple, which is better limited to the ambarella, Spondias dulcis Park., and cashew, or French cashew (Guyana) or Otaheite cashew (India) because of its resemblance to the cashew apple, the pseudofruit or swollen fruit-stalk of the cashew nut.

In Malaya there are many local names including jambu merah, jambu bar, jambu bol, jambu melaka, jambu kling and jambu kapal. In Thailand, it is chom-phu-sa-raek or chom-phu-daeng; in Cambodia, chompuh kraham; in Vietnam, man hurong tau; in Indonesia, darsana, jambu tersana, or djamboo bol; in the Philippines, makopang-kalabau or tersana; in Guam, makupa; in Tahiti, ahia; in Hawaii, ohia. In the French language it is jambosier rouge, poire de Malaque, pomme Malac (corrupted to pomerac), pomme de Malaisie, and pomme de Tahiti. Among Spanish names are: pomarosa, or pomarrosa, Malaya (Puerto Rico);manzana (Costa Rica), marañon japonés (EI Salvador), pomarosa de Malaca (Colombia); pera de agua or pomagás (Venezuela); and marañon de Curacao(Panama), though the somewhat similar plant in Curacao is S. samarangense Merr. & Perry, locally called cashu di Surinam, in Papiamento, Curacaose appel, in Dutch. The latter species has yellowish-white flowers and light-red, greenish-white or cream-colored fruits. 

Origin and Distribution
      The Malay apple is presumed to be a native of Malaysia. It is commonly cultivated from Java to the Philippines and Vietnam, also in Bengal and South India. Portuguese voyagers carried it from Malacca to Goa and from there it was introduced into East Africa. It must have spread throughout the Pacific Islands in very early times for it is featured in Fijian mythology and the wood was used by ancient Hawaiians to make idols. Indeed, it has been recorded that, before the arrival of missionaries in Hawaii, there were no fruits except bananas, coconuts and the Malay apple. The flowers are considered sacred to Pele, the fiery volcano goddess. Captain Bligh conveyed small trees of 3 varieties from the islands of Timor and Tahiti to Jamaica in 1793. The tree was growing under glass in Cambridge, Massachusetts, in 1839, and specimens were fruiting in Bermuda in 1878.

Eggers, who studied the flora of St. Croix, reported seeing naturalized trees in shaded valleys during his stay on the island from 1870 to 1876. The Malay apple was unknown in Puerto Rico in 1903 but must have arrived soon after. Britton and Wilson observed 2 trees 43 ft (13 m) high at Happy Hollow in 1924. Thereafter, the tree was rather frequently planted as an ornamental or wind-break. Perhaps the Portuguese were responsible for its introduction into Brazil, for it is cultivated there, as it is also in Surinam and Panama. Dr. David Fairchild sent seeds from Panama to the United States Department of Agriculture in 1921. In 1929, young trees from the Canal Zone were transported to the Lancetilla Experimental Gardens at Tela, Honduras, where they flourished and fruited. The Malay apple is sometimes seen in other parts of Central America, including Belize, El Salvador and Costa Rica, much more frequently in parks and gardens in Venezuela. The fruits are sold in local markets and along the streets wherever the tree is grown.

       In Indonesia, the flowers are eaten in salads or are preserved in sirup. Young leaves and shoots, before turning green, are consumed raw with rice or are cooked and eaten as greens.
Food Value Per 100 g of Edible Portion*
Moisture90.3-91.6 g
Protein0.5-0.7 g
Fat0.1-0.2 g
Fiber0.6-0.8 g
Ash0.26-0.39 g
Calcium5.6-5.9 mg
Phosphorus11.6-17.9 mg
Iron0.2-0.82 mg
Carotene0.003-0.008 mg
(Vitamin A)3-10 I.U.
Thiamine15-39 mcg
Riboflavin20-39 mcg
Niacin0.21-0.40 mg
Ascorbic Acid6.5-17.0 mg
*According to analyses made in Hawaii, El Salvador and Ghana.
Medicinal Uses: According to Akana's translation of Hawaiian Herbs of Medicinal Value, the astringent bark has been much used in local remedies. It is pounded together with salt, the crushed material is strained through coconut husk fiber, and the juice poured into a deep cut. "The patient must exercise absolute self-control as the liquid bums its way into the flesh and nerves."
In the Molucca, or Spice, Islands, a decoction of the bark is used to treat thrush. Malayans apply a powder of the dried leaves on a cracked tongue. A preparation of the root is a remedy for itching. The root acts as a diuretic and is given to alleviate edema. The root bark is useful against dysentery, also serves as an emmenagogue and abortifacient. Cambodians take a decoction of the fruit, leaves or seeds as a febrifuge. The juice of crushed leaves is applied as a skin lotion and is added to baths. In Brazil, various parts of the plant are used as remedies for constipation, diabetes, coughs, pulmonary catarrh, headache and other ailments. Seeded fruits, seeds, bark and leaves have shown antibiotic activity and have some effect on blood pressure and respiration.
Malay Rose Apple - Syzygium malaccense - IF U WANT ASK-9840077758

Malay Rose Apple - Malay Rose Apple - Syzygium malaccense - IF U WANT ASK-9840077758Malay Rose Apple - Syzygium malaccense - IF U WANT ASK-9840077758Malay Rose Apple - Syzygium malaccense - IF U WANT ASK-9840077758Syzygium malaccense - IF U WANT ASK-9840077758Malay Rose Apple - Syzygium malaccense - IF U WANT ASK-9840077758

COMMENTS

GREEN COVER is the only IMMUNITY againts GLOBAL WARMING

GREEN COVER is the only IMMUNITY againts GLOBAL WARMING
HELP US FOR GLOBAL COOLING